දේශීයව නිෂ්පාදිත කල්වාරි පන්තියේ සබ්මැරීනය වග්ෂීර් 2023 මැයි 18 දින සිය මුහුදු අත්හදා බැලීම් ආරම්භ කරන ලදී.

මෙය මැසගොන් සීමාසහිත ඩොක් ෂිප්බිල්ඩර්ස් (MDL) හි කන්හෝජි ඇන්ග්‍රේ තෙත් ද්‍රෝණිය වෙතින් 2022 අප්‍රේල් මාසයේදී දියත් කරන ලද ව්‍යපෘති-75, Yard 11880 හි හයවන සබ්මැරීනයයි. ස්කොර්පීන් නිර්මාණ සබ්මැරීනයක් වන වග්ෂීර් මෙම අත්හදා බැලීම් අවසන් කිරීමෙන් පසු 2024 මුල් භාගයේදී ඉන්දීය නාවික හමුදාවට භාරදීමට නියමිතයි.

මැසගොන් සීමාසහිත ඩොක් ෂිප්බිල්ඩර්ස් විසින් ව්‍යාපෘතියේ සබ්මැරීන තුනක් – මාස 24 ක් තුළ 75 ක් ලබා දී ඇති අතර හයවන සබ්මැරීනයේ මුහුදු අත්හදා බැලීම් ආරම්භ කිරීම සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයකි. මෙය ස්වයං විශ්වාසය භාරත් වෙත ඇති තල්ලුව පෙන්නුම් කරයි, යැයි ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සිකුරාදා පැවසීය. සබ්මැරීනය දැන් මුහුදේ එහි සියලුම පද්ධතිවල දැඩි අත්හදා බැලීම් වලට භාජනය වනු ඇත, මේවාට ප්‍රචාලන පද්ධති, ආයුධ සහ සංවේදක ඇතුළත් වේ.

ව්‍යාපෘතිය-75 ස්කොර්පීන් මෝස්තරයේ සබ්මැරීන හයක් දේශීයව ඉදිකිරීමට සම්බන්ධ විය. මෙම සබ්මැරීන ප්‍රංශයේ නාවික සමූහයේ සහයෝගීතාවයෙන් මැසගොන් සීමාසහිත ඩොක් ෂිප්බිල්ඩර්ස් මුම්බායි හි ඉදිකරන ලදි.

පළමු ස්කොර්පීන් පන්තියේ සබ්මැරීනය අයි.එන්.එස් කල්වාරි 2017 දී සහ පසුව අයි.එන්.එස් ඛන්ඩේරි 2019 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ආරම්භ කරන ලදී. ව්‍යපෘති-75 හි අයි.එන්.එස් කරන්ජ් සහ අයි.එන්.එස් වේලා 2021 දී ඉන්දියානු නාවික හමුදාවට බඳවා ගන්නා ලදී. වීසර්, පස්වන දේශීය ස්කොර්පීන්-පන්තියේ සබ්මැරීනය සම්මුතිය විය. 2022 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඉන්දියානු නාවික හමුදාවට භාර දෙන ලදී.

ස්කොර්පීන් පන්තියේ සබ්මැරීන ඉන්දියානු නාවික හමුදාවේ ප්‍රධාන සම්පතක් වන අතර විවිධ වර්ගයේ ටෝපිඩෝ සහ මිසයිල පද්ධති දියත් කිරීමේ හැකියාව ඇත. ඔවුන් නිරීක්ෂණ සහ බුද්ධි තොරතුරු රැස්කිරීමේ යාන්ත්‍රණ රාශියකින් ද සමන්විත වේ.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්