අර්බුදය උග්‍ර වුවහොත් ශ්‍රේණිගත ආයතනවලට දැඩි බලපෑම්

Spread the love

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය තවදුරටත් දීර්ඝ කාලයක් පැවතියහොත් හෝ උග්‍ර වුවහොත් එමඟින් ශ්‍රේණිගත කර ඇති පෞද්ගලික ආයතනවලට දැඩි බලපෑම් එල්ලවිය හැකි බව ෆිච් රේටින්ස් ආයතනය පවසනවා.

ඒ අනුව එමඟින් පාරිභෝගික භාණ්ඩ, විදුලිබල උත්පාදන සහ නිවාස ඉදිකිරීම් යන ක්ෂේත්‍රවලට සම්බන්ධ සමාගම්වලට දැඩි බලපෑමක් එල්ලවිය හැකි බවයි එම ආයතනය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Related Posts