ශ්‍රී ලංකාවට කොරියානු අධ්‍යාපන ආධාර

කොරියානු අධ්‍යාපන ආධාර (KOICA) යටතේ රුපියල් මිලියන 500ක ප්‍රදානයක් ලබාදීමේ අවබෝධතා ගිවිසුමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා කොයිකා සංවිධානය පසුගියදා අත්සන් තැබීය. කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 13ක පන්ති කාමර 105ක්, ක්‍රියාකාරී කාමර 13ක් සහ තනිකඩ ගුරු නිවාස 12ක් සඳහා මෙම මුදල් ප්‍රදානය කෙරෙන...