උසේන් බෝල්ට් මීටර් 200 රන් පදක්කම දිනා ගනියි

ලෝක මලල ක්‍රීඩා සූරතාවලියේ මීටර් 200 තරග ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට  ලෝක සූර ජැමෙයිකාවේ උසේන් බෝල්ට් සමත්විය. මීටර් 200 තරග ඉසව්වේ මේ වසරේදී වාර්තා වූ හොඳම කාලය (තත්පර 19.40) සටහන් කිරීමට ද බෝල්ට් සමත් විය. විදුලි ආලෝක ධාරා මධ්‍යයේ පැවැති...