නේටෝ හමුදා ඉවත් කලද ඇෆ්ගනිස්ථානයට දිගටම ආධාර

ඊයේ (05) බටහිර ජර්මනියේ බොන් නගරයේදී ඇෆ්ගස්ථානයේ ඉදිරි පියවරයන් තීරණය කිරීම වෙනුවෙන්වූ සමුළුවේදී නේටෝ හමුදා 2014 වසර වන විට ඉවත් වුවද දිගින් දිගටම ඇෆ්ගනිස්ථානයට ආධාර කරන බව ඊට සහභාගීවූ රටවල නියෝජිතයින් පැවසීය. එක්සත් ජනපද රාජ්‍යය ලේකම් හිලරි ක්ලින්ටන්, ජර්මන් චාන්ස්ලර්...