ආණ්ඩුව ගොවි ජනතාවගේ මුදල් ගසා කනවා – අනුර කුමාර

හත් ලක්ෂ හැට දහසකට ආසන්න ගොවි ජනතාවකගෙන් මාස 6 න් 6ට කන්නෙන් කන්නට වාරික කපාගෙන මිලියන ගණනින් උපායගත් මුදල් ආණ්ඩුව විසින් ගසාකමින් සිටින බව ජ.වි.පෙ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසයි. ගොවි විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාවට නැංවීමට වාරික...