සෑම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට මාසිකව රු.100,000/- ක්

Spread the love

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සෑම මන්ත්‍රීවරයෙකුටම කාර්යාලයක් පවත්වාගෙන යාම සදහා මසකට රු.100,000 බැගින් දීමනාවක් ලබා දීමට රු. මිලියන 134.4ක පරිපුරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත.

මෙයට ආණ්ඩු පක්ෂය මෙන්ම විපක්ෂය නියෝජනය කරන සෑම මන්ත්‍රීවරයෙකුම හිමිකම් කියන අතර ඊට කිසිවෙකු විරුද්ධ නොවනු ඇති බව සඳහන්.

Loading...

RSL

Related Posts