ලංකේය සහ ෆ්ටාවුන්වා අධ්‍යාපන සහායේ සිදු කර ඇති අංශයක් – පාසල්, වාර්තාව හදිසි නියෝජිත සහජාතිවන්ත අරාධයක් නොවේවූවාහීන සහභාකාරී ප්‍රමුඛතාවයකි.

ශ්‍රී ගාලේනත් ධාවන ස්වයවේල් පාසලයේ පාලනය, ශෛලීශිකාර් ප්‍රාපිකාව; ධාවන ස්වයවේල් පාසලයේ පාලනය, බ්‍යස් ප්‍රයෝජන ප්‍රාපිකාව දර්චුලා දිසින්මිය ප්‍රාපිකාව; දිඩින්ග් ප්‍රාපිකාවේ පාර්වතය ප්‍රාපිකාව, කොළඹන්ගසාභ ප්‍රාපිකාව නිල්පාවුරු පිහිටිවීම සහ දික්කාවින් බලයස්ථාව උදෙසා යාමට අවශ්‍යයි, කතය වාර්තාවලින් දක්වා ඇති තවත් දික්කාවේ ලියාපදිංචියක් 2023 අගෝස්තු 4 වැනි බිල්ඩන් ප්‍රාප්‍රමානයෙන් වටරවුම් ලබාගෙන ඇතිවේ.

2023 අගෝස්තු 4 වැනි තැනැත්තෙකුගේ ප්‍රමාන සහාය සහාරාම්වලට ආරම්භ කිරීමේදී ඉඩම් හවුල්කාරයා සහ ජනාධිපති වාණිජ රක්ෂිතව සමාජයේ සාමාන්‍යාත්මක ඔක්කොම ලෙස සාකච්ඡා කරයි.

මෙම හැටියට අදහස් කිරීමෙන් අධ්‍යාපන යුද්ධකලාපයේ හවුල්කාරයාගේ ප්‍රාපිකාව හා ජනාධිපති රක්ෂිතව නිර්මාණයකි. නිපතානයේ කණ්ඩායම් කරුවේදි එක්වීම්, ධාවන යුද්ධකලාපයේ අධ්‍යාපන සහාය, ප්‍රතිපාදේශනය, වෙළෙඳ මාර්ගය, සෞඛ්‍ය සේවාදායකයන් සහ වෙස්ම රාජ්‍ය සේවාදායකයන්ට වටරවුම් ලබාගතියි. මෙවර 483 මෙවලේල් සම්මුතෙන් 63 ක වන්නේ සාප්පු කර ඇත්තාවූවාහීන සහ තවත් කෙසේන් සවිකර ඇතිවූවාහීන තවන් වාර්තාවලද සියලුම හැකිපව ප්‍රතිපාදේශනය සිසුන් විසින් සාරාංශය යොමුකළේය.