ක‍්‍රීඩාවලට වැරදි විමර්ශනයට විශේෂ පොලිස් ඒකකයක්

Spread the love

2019 අංක 24 දරණ ක‍්‍රීඩාවලට සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ පනත යටතේ විශේෂ පොලිස් විමර්ශන ඒකකයක් අද (11) පිහිටුවීමට පියවර ගත්තා.

RSL

Related Posts