එක්සත් ජාතීන්ගේ 2022 ගෞරව නාම ලේඛනයට’ ඉන්දියාව එක් වෙයි

Spread the love

එක්සත් ජාතීන්ගේ නිත්‍ය අයවැය තක්සේරු කිරීම් සම්පූර්ණයෙන් ගෙවා ඇති සාමාජික රටවල ‘2022 ගෞරව නාම ලේඛනයට’ ඉන්දියාව එක් වෙයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ නිත්‍ය අයවැය තක්සේරු කිරීම් සම්පූර්ණයෙන් ගෙවා ඇති සාමාජික රටවල ‘2022 ගෞරව නාම ලේඛනයට’ ඉන්දියාව එක් වෙයි.

2022 වසර සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ නිත්‍ය අයවැය තක්සේරු කිරීම් සඳහා ඉන්දියාව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 29.9ක් ගෙවා ඇත

“#ඉන්දියාව නැවතත් සම්පූර්ණයෙන් ගෙවීමට ආඩම්බර වේ! ඔවුන්ගේ @UN නිත්‍ය අයවැය තක්සේරු කිරීම් සම්පුර්ණයෙන්ම ගෙවා ඇති සාමාජික රටවල් 193 අතරින් 2022 රටවල් 24 ක ගෞරව නාම ලේඛනයට ඉන්දියාව එක් වේ, ”එක්සත් ජාතීන්ගේ ඉන්දියාවේ නිත්‍ය නියෝජිත ට්වීටර් පණි්වුඩයක් නිකුත්නිකුත් කළේය.

2022 ජනවාරි 21 වන විට, සාමාජික රටවල් 24ක් ඔවුන්ගේ නිත්‍ය අයවැය තක්සේරු කිරීම් සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවා ඇත.

ඉන්දියාව දැනට රටවල් 15කින් යුත් ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ ස්ථිර නොවන සාමාජිකයෙකු වන අතර එහි වසර දෙකක නිල කාලය 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වේ.

indianewsnetwork

Loading...

Related Posts