7% පොලියට දෙන නිවාස ණය: ගැටලු 16කට මහ බැංකුව දුන් නිල පිළිතුරු

දැනට පවතින නිවාස ණය පොලී අනුපාතවල වෙනසක් නෑ

2021 අයවැය මගින් ජනතාවට ලබාදුන් සුවිශේෂ සහනයක් වන 7%ක වාර්ෂික පොලි අනුපාතයකට ලබා දෙන උකස්කර මත ලබා දෙන නිවාස ණය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට ජනතාව අතර දැඩි උනන්දුවක් තිබෙනවා. ඒත් ඔවුන්ට ඒ ගැන නිවැරදි සහ නිරවුල් – පරිපූර්ණ අවබෝධයක් නැහැ.

මේ තත්ත්වය තුළ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පසුගිය දා 7% නිවාස ණය සම්බන්ධ සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් කළා.

මේ ණය සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට ඇතිවන ප්‍රශ්න 16කට පිළිතුරු දෙමින් මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කළ එම නිවේදනය සම්පූර්ණයෙන්ම පහත පළ වෙනවා.

Loading...

RSL

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *