කොළේ ඉරාගෙන,ඇගේ හලාගෙන,අඬාගෙන එන්න එපා!- මෙය කා හට කියන ලද්දක් ද..? (වීඩියෝ)

කොළේ ඉරාගෙන ඇගේ හලාගෙන අඬාගෙන එන්න එපා! මෙය කවුරුන් ඉලක්ක කොට කියන ලද්දක් ද..? (වීඩියෝ)

වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර කමෙන්ට් කරන්න..

මෙය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් ……….. (01.මහින්ද රාජපක්ෂ / 02. සුජීව සේනසිංහ / 03. එක්සත් ජාතික පක්ෂය / 04. ෆයිසර් මුස්තාෆා / 05. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ) ඉලක්ක කොට කියන ලද්දකි.

Recommended For You

About the Author: RSL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *