විදුලි ජනන සැලසුම් ප්‍රමාද කිරීම: මහජන උපයෝගීතා කොමිෂමත් කරුණු කියයි

විදුලි ජනන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රමාද නොකළ බවත් විදුලි බලාගාර සැලැසුම් සහ එම බලාගාරවලට මිල කැඳවීම් සදහා අනුමැතිය ලබාදීමෙන් නොනැවති එම සැලසුම් නොපමාව ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස කොමිෂන් සභාව අදාළ පාර්ශවයන්ට අවධාරණය කළ බවත් ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභා සේවක සංගමයේ සභාපතිවරයා විසින් අද (17) දින නිකුත් කළ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනයක් මගින් අවධාරණය කරනවා.

මහජනතාව විෂයෙහි ඉතා වැදගත් කරුණු රැසක් අන්තර්ගත එම ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය සම්පූර්ණයෙන් පහත පළ වෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විදුලි ජනන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රමාද කර ඇතැයි ඇතැමුන් සමාජගත කර ඇති චෝදනාව පදනම් විරහිත සම්පූර්ණ සාවද්‍ය ප්‍රකාශයකි. ශ්‍රි ලංකා විදුලිබල පනතට අනුව විදුලි ජනන සැලසුම් අනුමත කිරීම සහ අනුමත විදුලි ජනන සැලසුමේ එන විදුලි බලාගාර සදහා මිල ගණන් කැඳවීමේ (Request For Proposal) අනුමැතිය සහ මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුමට (Power Purchasing Agreement) අනුමැතිය ලබා දීම කොමිෂන් සභාවට පැවැරේ. ඒ අනුව කොමිෂන් සභාව විසින් අඩු වියදම් බලාගාර ඉදිකිරීම සදහා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට අවශ්‍ය පූර්ණ සහාය හා අනුමැතිය ද ලබා දී තිබේ.

දිගුකාලීන අඩු වියදම් විදුලි ජනන සැළසුම් යටතේ 2016-2020 කාලය තුළ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් මෙගාවෝට් තුන් සීයක (300MW) ප්‍රධාන විදුලි බලාගාර 3ක් සදහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙන් අනුමැතිය ඉල්ලා ඇති අතර එම කාලය තුළ අනුමැතිය සඳහා යොමුකරන ලද දීර්ඝ කාලීන විදුලි බලාගාර පිළිබඳ විස්තර සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් කොමිෂන් සභාව ගෙන ඇති පියවර පහත පරිදි වේ.   

  • මෙගාවෝට් තුන් සීයක (300MW) පළමු ද්‍රවිකෘත ස්වභාවික වායූ (LNG) බලාගාරය

මෙම බලාගාරය ඉදිකිරීම සදහා මිල ගණන් කැඳවීමේ (Request For Proposal) අනුමැතිය ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙන් 2016.11.15 දින ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ඉල්ලා සිටින ලද අතර දින දෙකක් තුළ එනම් 2016.11.17 වන දින ඒ සදහා වන අනුමැතිය කොමිෂන් සභාව විසින් ලබා දී ඇත. එහෙත් මිල ගණන් කැඳවීමේ කටයුතු සඳහා වසර හතරක් (04) ප්‍රමාද කිරීමෙන් අනතුරුව 2020.10.09 වන දින මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුමට (Power Purchasing Agreement) අනුමැතිය සදහා මෙම කොමිෂමට යොමු කර ඇත. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව 2020.11.25 වන දින එනම් 2020.10.09 දිනෙන් පසුව එළඹෙන පළමු කොමිෂන් සභා රැස්වීමේදීම (දින 47ක් ඇතුළත) ඊට අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

  • මෙගාවෝට් තුන් සීයක (300MW)  දෙවන ද්‍රවිකෘත ස්වභාවික වායූ (LNG) බලාගාරය

දිගුකාලීන විදුලි ජනන සැලැස්ම යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව අනුමත කරන ලද මෙම බලාගාරය ඉදිකිරීම සදහා මිල ගණන් කැඳවීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය 2017.06.29 වන දින තීරණය ලබා ගෙන තිබුණ ද වසර තුනකට අධික කාලයක් ප්‍රමාද කිරීමෙන් අනතුරුව 2020.09.18 වන දින මෙම බලාගාරය සදහා මිල ගණන් කැඳවීමට (Request For Proposal)  කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය ඉල්ලා ඇත. ඒ අනුව කොමිෂන් සභාව විසින් මාසයක කාලයක් තුළ එනම් 2020.10.22 වන දින ඒ සදහා වන අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් අද දක්වා මිල ගණන් කැඳවා නොමැත.

උක්ත 01 සහ 02 යටතේ දැක්වෙන අවස්ථා දෙකෙහිදීම අදාළ අනුමැතීන් ලබා දී ඇත්තේ කොමිෂන් සභාව විසින් රටට හා ජනතාවට වඩා හිතකර වන පරිදි යෝජනා කරන ලද අවශ්‍ය සංශෝධන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පිළිගැනීමෙන් අනතුරුවය. 

  • මෙගාවෝට් තුන් සීයක 300MW ක නොරොච්චෝලේ ගල් අගුරු බලාගාර දිගුව (Extension)

කොමිෂන් සභාව අනුමැතිය දුන් 2018-2037 දිගුකාලීන විදුලි ජනන සැලැස්මට අනුව 2022/12/31 දිනයට 300MW ක ගල් අගුරු බලාගාරයක් සාදා නිමකිරීමට නම් ඊට අදාළව කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය 2018 වසර මැද භාගය වනවිටවත් ලබා ගත යුතු වේ. නමුත්, වසර දෙකහමාරක් ප්‍රමාද කොට, නිසි ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියා පටිපාටියට පටහැනිව තරඟකාරී නොවන අයුරින් එක් පාර්ශවයක් සඳහා මෙම බලාගාරය ඉදිකිරීමේ ටෙන්ඩරය ලබාදීමට 2020.09.04 දින ඊට අදාළ අනුමැතිය සඳහා යොමුකර ඇත. එහෙත් මිළදී ගැනීම් සම්බන්ධයෙන්; මිළදීගැනීම් සම්බන්ධ රීති සහ එම පනතේ වගන්තිවලට අනුකූලව කටයුතු කරන ලෙස සහ විදුලිබල පනතට අනුව පැහැදිලි කිරීම් ඉදිරිපත් කරන මෙන් කොමිෂන් සභාව විසින් 2020.10.15 දිනැති ලිපිය මගින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වෙත දන්වා යැවූ අතර ඒ අනුව ඊට අදාළව පිළිතුරු පිලියක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් 2020.10.27 දින කොමිෂන් සභාවට යොමු කර ඇත. එහෙත් මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට කොමිෂන් සභා සාමාජිකයන් පත් කර නොමැති හෙයින් එම පිළිතුරු ලිපියට අදාළව අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සදහා එය කොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි වී ඇත.

විදුලි බලාගාර සැලැසුම් සහ එම බලාගාරවලට මිල කැඳවීම් සදහා අනුමැතිය ලබාදීමෙන් නොනැවති එම සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව කොමිෂන් සභාව අධීක්ෂණය ද කර ඇත. 2016 වර්ෂයේ සිට විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීමේ ප්‍රමාදයක් ඇති බව අමාත්‍ය මණ්ඩලයටත්, ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශයටත් විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශයටත් ලිඛිතව කොමිෂන් සභාව විසින් දැනුම් දී ඇත. එම දැනුම් දීම් මත විදුලිබල අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා විසින් 2017.06.15 දින ලංකා විදුලිබල මණ්ඩයට ඉදිරිපත් කර  ඇති ඇති ලිපිය මගින් විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම ප්‍රමාදයට හේතුව බලාගාර අනුමත කිරීමේ ප්‍රමාදයක් නොව බලාගාර සදහා මිල කැඳවීම් සහ එම බලාගාර ඉදිකිරීම් ප්‍රමාදයක් බව සනාථ කර ඇත.

එමෙන්ම ජනතාව වෙත බර පැටවෙන, අධික මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගැනීමට පසුගිය කාල සීමාව තුළ කොමිෂන් සභාවෙන් අනුමැතිය ඉල්ලූ එහෙත් අනුමැතිය නොදුන් හදිසි විදුලි බලාගාර බලාගාර පිළිබඳව සහ අනවශ්‍ය හදිසි මිළදී ගැනීම් සඳහා අනුමැතිය ලබා නොදීම හේතුවෙන් කොමිෂන් සභාව විසින් ජනතාවට ඉතුරු කර දී ඇති මුදල් පිළිබඳ තොරතුරු ද ඉදිරියේදී ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කරමු.

සභාපති – ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභා සේවක සංගමය

Loading...

RSL

Related Posts